Algemene Voorwaarden KleinCuracao.Deals

december 2018

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website KleinCuracao.Deals (“Site") die eigendom is van 12Grow Holding BV ("KleinCuracao.Deals"), met statutair adres in Vinkeveen in Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nr. 30235609, uw gebruik van de Site en elke overeenkomst tussen u en KleinCuracao.Deals die via de Site wordt gesloten.

In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden kunnen de Gebruiksvoorwaarden voor Bedrijven of de Gebruiksvoorwaarden voor Klanten van toepassing zijn, afhankelijk van uw hoedanigheid als gebruiker.
De online betalingen worden verwerkt en afgehandeld door 12Grow Holding BV, gevestigd in Vinkeveen, Nederland.

 1. De site
  De Site is een platform waarlangs bepaalde partijen goederen en/of diensten aanbieden ("Bedrijven") aan andere partijen die dergelijke goederen en/of diensten kunnen kopen ("Klanten”). KleinCuracao.Deals faciliteert in overeenkomsten tussen bedrijven en klanten via de Site en zal voor dat doel afzonderlijke gebruiksvoorwaarden met bedrijven en klanten aangaan.
 2. Gebruik en gebruiker
  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Site. Het gebruik van de Site omvat onder meer het eenvoudigweg krabbelen en zoeken op de Site en het aanbieden en aankopen van goederen en diensten via de Site. U wordt beschouwd als gebruiker van deze Site onder deze Algemene Voorwaarden.
 3. Vertegenwoordigingen
  De gebruiker verklaart en garandeert dat hij bevoegd is, d.w.z. dat hij over de wettelijke bevoegdheid en de mogelijkheid beschikt om producten en diensten aan te bieden en/of te kopen door middel van het gebruik van deze Site in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Gebruiker stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor al het gebruik van deze Site en voor het gebruik van de account van Gebruiker door anderen. Het aanbod en de aankoopfuncties van deze Site zijn uitsluitend bedoeld om Gebruiker in staat te stellen legitieme aanbiedingen of aankopen te doen met derden en voor geen enkel ander doel. Aankopen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Zonder beperking zal de gebruiker geen speculatieve, valse of frauduleuze aanbiedingen of aankopen doen. De gebruiker verklaart dat hij zich op geen enkele wijze zal mengen in de goede werking of functionaliteit van de Site en geen enkele actie zal ondernemen die een buitensporige of onevenredige belasting van de infrastructuur van de Site met zich meebrengt of zou kunnen meebrengen. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle kosten, vergoedingen, rechten, belastingen en heffingen die voortvloeien uit zijn gebruik van deze Site.
 4. Intellectuele eigendomsrechten
  De Site en de intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van KleinCuracao.Deals. Intellectuele eigendomsrechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, auteursrechten op foto's, afbeeldingen, video's, grafieken, teksten en exclusieve rechten op handelsnamen, handelsmerken en knowhow. De Site bevat ook intellectuele eigendomsrechten van derden die op de Site adverteren. De inhoud, het materiaal, de informatie, de software, de producten of de diensten die van deze Site worden verkregen, mogen niet worden gewijzigd, gekopieerd, weergegeven, uitgevoerd, in licentie gegeven, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden, verkocht, gedistribueerd, onderzocht, hersteld, gecontroleerd of opgehaald, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KleinCuracao.Deals. KleinCuracao.Deals zal alles in het werk stellen om de intellectuele eigendomsrechten van derden op de Site te respecteren. Gebruiker zal elke mogelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten onmiddellijk melden. KleinCuracao.Deals behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Site tijdelijk of definitief te verwijderen en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van deze verwijdering. De gebruiker vrijwaart KleinCuracao.Deals, haar dochterondernemingen, filialen en hun werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en partners voor eventuele schadeclaims wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten in verband met zijn gebruik van de Site.
 5. Andere websites
  Deze Site kan links of verwijzingen bevatten naar andere websites die door derden worden onderhouden, met inbegrip van maar niet beperkt tot websites van bedrijven die op deze Site adverteren. KleinCuracao.Deals werkt in geen enkel opzicht met informatie, producten of diensten op de websites van dergelijke derden en heeft daar ook geen controle over. Links en verwijzingen van derden zijn uitsluitend voor het gemak van de gebruiker opgenomen en vormen geen goedkeuring van KleinCuracao.Deals. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van links en verwijzingen van derden. KleinCuracao.Deals is niet verantwoordelijk voor enige claim of inhoud op websites van derden.
 6. Communicatie
  KleinCuracao.Deals zal met gebruikers communiceren via e-mail en mededelingen op de Site. KleinCuracao.Deals is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in de e-mail en berichten van de gebruiker, met inbegrip van maar niet beperkt tot typografische fouten en vertraging in de levering. E-mails en berichten van KleinCuracao.Deals worden geacht aan de gebruiker te worden geleverd wanneer ze worden verzonden naar het e-mailadres dat de gebruiker aan KleinCuracao.Deals heeft opgegeven per e-mail en via de Site.
 7. Afwijzing van aansprakelijkheid
  KleinCuracao.Deals doet geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie, producten en diensten die op de Site worden gepubliceerd voor enig doel. Al deze informatie, producten en diensten worden geleverd "as is" zonder enige vorm van garantie. KleinCuracao.Deals is niet verantwoordelijk voor verzekeringen, vergunningen of licenties die nodig zijn in verband met de producten of diensten die worden aangeboden door bedrijven via de Site of de afwezigheid van verzekeringen, vergunningen of licenties. KleinCuracao.Deals wijst hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot de informatie, producten en diensten die op de Site worden gepubliceerd, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. In geen geval zal KleinCuracao.Deals, haar dochterondernemingen, filialen of een van hun werknemers, functionarissen, directeuren, agenten of partners aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met: (i) het gebruik van deze Site, (ii) de vertraging of het onvermogen om deze Site te gebruiken, (iii) wijziging of verwijdering van de inhoud van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inhoud van de Gebruiker, (iv) alle informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot onjuiste informatie als gevolg van typografische fouten, producten en diensten die worden aangeboden en/of gekocht via deze Site, (v) de afwezigheid van verzekeringen, vergunningen of licenties die vereist zijn voor de producten of diensten die worden aangeboden door Bedrijven via de Site, of (vi) alle schade die op andere wijze voortvloeit uit het gebruik van deze Site, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of anderszins. De aansprakelijkheid van KleinCuracao.Deals voor schade in verband met producten of diensten die op deze Site worden aangeboden zal niet hoger zijn dan het bedrag dat voor het betreffende product of de betreffende dienst is betaald.
 8. Schadeloosstelling
  Gebruiker vrijwaart KleinCuracao.Deals van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria, en schade die voortkomt uit claims die voortvloeien uit zijn gebruik van deze Website.
 9. Geen partnerschap
  De gebruiker erkent dat er geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschapsrelatie bestaat of ontstaat tussen de gebruiker en KleinCuracao.Deals als gevolg van het gebruik van deze Site. De gebruiker stemt ermee in niet op te treden als vertegenwoordiger, agent of werknemer van KleinCuracao.Deals en dat KleinCuracao.Deals niet aansprakelijk is voor enige vertegenwoordiging, handeling of nalatigheid van de gebruiker.
 10. Online betalingen en garanties
  Aanvullende voorwaarden met betrekking tot de aankoop en online betaling voor activiteiten en transacties zijn van toepassing op Klanten en Bedrijven.
 11. Privacy
  KleinCuracao.Deals respecteert de privacy van de Gebruiker en het recht van de Gebruiker om persoonlijke gegevens te beschermen. Meer informatie over het privacybeleid van KleinCuracao.Deals vindt u hier: https://kleincuracao.deals/privacy-policy/.
 12. Wijziging van de site en algemene voorwaarden
  KleinCuracao.Deals behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker wijzigingen aan te brengen in deze Site. In geval van overtreding van deze Algemene Voorwaarden of van de Gebruiksvoorwaarden, of in het geval KleinCuracao.Deals moet voldoen aan verzoeken van de wetshandhaving, behoudt KleinCuracao.Deals zich het recht voor om onmiddellijk en zonder enige kennisgeving de inhoud van de gebruiker te verwijderen en/of de toegang van de gebruiker tot de Site te blokkeren en/of enige actie te ondernemen of enige claims in te dienen die noodzakelijk of gepast worden geacht om een vergoeding van de gebruiker te verkrijgen. KleinCuracao.Deals behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen en zal de gebruiker op de hoogte stellen van wijzigingen op de Site. De gebruiker moet de Algemene Voorwaarden, die beschikbaar zijn op de Site, regelmatig herzien. Voortgezet gebruik van de Site na dergelijke wijzigingen wordt beschouwd als aanvaarding door de gebruiker van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
 13. Toepasselijk recht en jurisdictie
  De Algemene Voorwaarden verwijzen alleen naar het gebruik van deze Site. Voor het aanbieden en aankopen van producten en diensten via de Site gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. De Algemene Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden voor Klanten en voor Bedrijven, en de rechten en aansprakelijkheden van de partijen hieronder, zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Curaçao, niettegenstaande conflicten van rechtsbeginselen. In het geval van een conflict over de interpretatie van een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Site of een overeenkomst die via deze Site wordt gesloten, stemmen partijen in met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Curaçao.